Bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 11

Bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 11:

Dưới đây là tổng hợp một số dạng bài tập trắc nghiệm vật lý 11. Mời  các bạn xem qua tailieubackhoa để bổ sung thêm kiến thức  vật lí 11 cho mình. Đặc biệt có những dạng bài tập trắc nghiệm vật lý 11 chương 1. Link đáp án ở trong phần Download mời các bạn tải về để xem nhé.

Câu 1. Cho các yếu tố sau:

I. Độ lớn của các điện tích

II. Dấu của các điện tích

III. Bản chất của điện môi

IV. Khoảng cách giữa hai điện tích

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong môi trường điện môi đồng chất phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

A. II và III

B. I, II và III

C. I, III và IV

D. Cả bốn yếu tố

Câu 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí thay đổi như thế nào nếu đặt một tấm nhựa xen vào khoảng giữa hai điện tích?

A. Phương, chiều, độ lớn không đổi

B. Phương, chiều không đổi, độ lớn giảm

C. Phương thay đổi tùy theo hướng đặt tấm nhựa, chiều, độ lớn không đổi

D. Phương, chiều không đổi, dộ lớn tăng.

Câu 3. Hai điện tích điểm giống nhau có độ lớn 2.10-6C, đặt trong chân không cách nhau 20cm thì lực tương tác giữa chúng

A. Là lực đẩy, có độ lớn 9.10-5N

B. Là lực hút, có độ lớn 0,9N

C. Là lực hút, có độ lớn 9.10-5N

D. Là lực đẩy có độ lớn 0,9N

Câu 4. Hai điện tích điểm q1= 1,5.10-7C và q2 đặt trong chân không cách nhau 50cm thì lực hút giữa chúng là 1,08.10-3N. Giá trị của điện tích q2 là:

A. 2.10-7C

B. 2.10-3C

C. -2.10-7C

D. -2.10-3C

Câu 5. Hai điện tích điểm q1= 2,5.10-6C và q2= 4.10-6C đặt gần nhau trong chân không thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Khoảng cách giữ hai điện tích là:

A. 25cm

B. 20cm

C.12cm

D. 40cm

Câu 6. Hai điện tích q1 và q2 đặt gần nhau trong chân không có lực tương tác là F. Nếu đặt điện tích q3 trên đường nối q1 và q2 và ở ngoài q2 thì lực tương tác giữa q1 và q2 là F’ có đặc điểm:

A. F’ > F nếu

B. F’ < F nếu

C. F’ = F nếu

D. không phụ thuộc vào q3

Câu 7. Hai điện tích điểm đặt gần nhau trong không khí có lực tương tác là F. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích hai lần và đặt hai điện tích vào trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi ɛ=3 thì lực tương tác là:

bài tập vật lí 11

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8. Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau một khoảng 30cm có lực tương tác tĩnh giữa chúng là F. Nếu nhúng chúng trong dầu có hằng số điện môi là 2,25 để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì khoảng cách giữa các điện tích là:

A. 20cm

B. 10cm

C. 25cm

D. 15cm

Câu 9. Hai vật nhỏ mang điện tích cách nhau 40cm trong không khí thì đẩy nhau với lực là 0,675 N. Biết rằng tổng điện tích của hai vật là 8.10-6C. Điện tích của mỗi vật lần lượt là:

A. q1= 7.10-6C; q2= 10-6C

B. q1= q2= 4.10-6C

C. q1= 2.10-6C; q2= 6.10-6C

D. q1 = 3.10-6C; q2= 5.10-6C

Câu 10. Hai điện tích dương q1, q2 có cùng một độ lớn được đặt tại hai điểm A, B thì t thấy hệ ba điện tích này nằm cân bằng trong chân không. Bỏ qua trọng lượng của ba điện tích. Chọn kết luận đúng

A. qo là điện tích dương

B. qo là điện tích âm

C. qo có thể là điên tích âm có thể là điện tích dương

D. qo phải bằng 0